Hałda  PrzygórzeOd sierpnia 2009 r. rozpoczęliśmy produkcję kruszyw z łupka przepalonego na hałdzie w Przygórzu (województwo dolnośląskie). Hałda powstała w latach międzywojennych oraz powojennych w wyniku działalności kopalni węgla kamiennego. Aktualnie znajduje się tam milon ton zasobów łupka przepalonego.
Kruszywo z łupkoporytu charakteryzuje się dobrą zagęszczalnością oraz dużą wodoprzepuszczalnością (trzykrotnie wyższa od wymagań).
Łupek przepalony jest doskonałym materiałem do stosowania podczas budowy podbudów stabilizowanych mechanicznie, zwłaszcza dolnych warstw. Materiał ten sprawdza się również jego zastosowanie w budowie podłoża ulepszonego, przy budowie skarp i nasypów, jak również do prac związanych z niwelacją terenów. Dobrze przepalony łupek jest materiałem stosunkowo lekkim i wystarczająco odpornym na działanie wody i mrozu, co jest szczególnie ważne przy formowaniu nasypów na gruntach słabonośnych, podmokłych lub budowy nasypów i warstw ochronnych narażonych na przemarzanie. Na podstawie badań stwierdzić można, iż przepalony łupek powęglowy wykazuje charakter niewysadzinowy i może być stosowany w budownictwie komunikacyjnym do wykonania dolnych i górnych warstw nasypów drogowych, niezależnie od obciążenia ruchem, w tym autostrad, łącznie z warstwami o podwyższonej nośności, warstwami wzmacniającymi, mrozoochronnymi, odsączającymi oraz do robót niwelacyjnych w budownictwie kubaturowym i wymiany gruntów słabonośnych.