Hałda w Przygórzu – atesty

Kruszywo z łupka przepalonego spełnia wymagania norm:

  • PN-EN 13242+A1:2010 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”,
  • PN-B-23003:1996 „Łupkoporyt ze zwałów”,
  • Wytyczne IBDiM z 1998 r. „Warunki techniczne wykonania podbudowy pomocniczej nawierzchni z łupka przepalonego” dla warstw mrozoochronnych,
  • Wymagania normy PN/S 02205:1998 „Roboty ziemne. Wymagania i badania” dla materiałów przeznaczonych do budowy nasypów drogowych.

 

Pliki do pobrania:

Ocena ekologiczna – łupek przepalony 0-250mm – Przygórze

Od początku istnienia Slag Recycling kładzie duży nacisk na badania pod kątem określenia przydatności kruszyw w drogownictwie, ich właściwości ekologicznych oraz możliwości zastosowania ich w innych działach gospodarki.