Kruszywa z łupka przepalonego

Kruszywa z łupka przepalonego produkowane są w Przygórzu w województwie dolnośląskim. Produkt powstaje w wyniku wzbogacania i oczyszczania węgla kamiennego, a następnie przepalenia podczas składowania na hałdach. Charakteryzuje się szaro – czerwonym lub ceglastym zabarwieniem. Łupek doskonale nadaje się do budowy dróg, autostrad, placów, parkingów, wzmocnienia podłoża oraz wymiany gruntów.

 

Zalety:

 • charakteryzuje się dobrą zagęszczalnością oraz dużą wodoprzepuszczalnością (trzykrotnie wyższa od wymagań).
 • łupek jest materiałem stosunkowo lekkim i wystarczająco odpornym na działanie wody i mrozu, co jest szczególnie ważne przy formowaniu nasypów na gruntach słabonośnych, podmokłych lub budowy nasypów i warstw ochronnych narażonych na przemarzanie.
 • wykazuje charakter niewysadzinowy i może być stosowany w budownictwie komunikacyjnym do wykonania dolnych i górnych warstw nasypów drogowych, niezależnie od obciążenia ruchem, w tym autostrad, łącznie z warstwami o podwyższonej nośności, warstwami wzmacniającymi, mrozoochronnymi, odsączającymi oraz do robót niwelacyjnych

Kruszywo z łupka przepalonego spełnia wymagania określone w wytycznych IBDiM z 1998 roku „Warunki techniczne wykonania podbudowy pomocniczej nawierzchni z łupka przepalonego” dla warstw mrozoochronnych jak również wymagania normy PN / S 02205:1998, „Roboty ziemne. Wymagania i badania, dla materiałów przeznaczonych do budowy nasypów drogowych oraz PN-EN 13242+A1:2010 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowych”. Zgodnie z normą PN-B-23003:1996 łupkoporyt ze zwałów.
Łupek przepalony o uziarnieniu 4÷16 może być stosowany do betonów klasy nie wyższych niż B 2 (nowa klasyfikacja C 20/25)

 

Zastosowanie:

 • budowa dróg, autostrad, placów, parkingów a także:
 • budowa dróg technologicznych i gruntowych,
 • budowa nasypów kolejowych i drogowych,
 • do wymiany i wzmocnienia gruntów,
 • prac inżynieryjnych,
 • prac hydrotechnicznych,
 • prac rekultywacyjnych,
 • niwelacyjnych robót ziemnych,
 • pod obiekty kubaturowe,
 • w przemyśle cementowym i ceramicznym,
 • podsypka i podbudowa kostki brukowej.

 

Asortyment:

 

Frakcja:Uziarnienie:
Mieszanka 0 – 63 mm
Kamień60 - 250 mm
Nadwymiar+ 250 mm
Niesort kopany-
Na wcześniejsze zamówienie:-
Mieszanka0 - 63 mm
Tłuczeń31,5 - 63 mm