Kopalnia Gnejsu Pomianów – atesty

Kruszywa i grysy gnejsowe spełniają wymagania norm:

 • PN-EN 13043:2004 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowane na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”,
 • PN-EN 13242+A1:2010 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”,
 • PN-EN 13381-1/AC:2004 „ Kamień do robót hydrotechnicznych. Wymagania”
 • PN-EN 12620+A1:2010 „Kruszywa do betonu”
 • PN-EN 13450 : 2004 „ Kruszywa na podsypkę kolejową”
 • PN/S 02205:1998 „Roboty ziemne. Wymagania i badania”

Właściwości kruszyw i grysów gnejsowych:

 • Doskonałe parametry wytrzymałościowe,
 • Wysoki współczynnik nośności ( CBR powyżej 120%),
 • Niska gęstość nasypowa mieszanek (dla mieszanki 0-31,5 mm w stanie luźnym wynosi 1,45 Mg/m3) i jest ok. 15% niższa od mieszanki bazaltowej,
 • Całkowita mrozoodporność oraz pełna odporność na szok termiczny,
 • Niska nasiąkliwość ze względu na brak mikropęknięć wynikających z przenikania wody w szczeliny i jej zamarzania,
 • Szorstkość czyli bezpieczeństwo w użytkowaniu nawierzchni -odporność na polerowanie PSV powyżej 50,
 • Bardzo dobra kubiczność – ziaren nieforemnych max 12%;
 • Niska ścieralność,
 • Bardzo dobra przyczepność do bitumów.

Deklaracje Właściwości Użytkowych

Poniżej przedstawiamy certyfikaty i atesty kruszyw gnejsowych:

 • Certyfikat Instytutu Kolejnictwa nr CZ IK – 16/2015 wg normy PN-EN 13450,
 • Certyfikat ZKP nr 1454-CPD-274-1, wg norm PN-EN 12620+A1:2010, 13043:2004, 13242+A1:2010, 13383-1:2003, 13450:2004 dla kruszyw i grysów,

atesty_pom_1 atesty_pom_2