Komunikat o plikach cookies

 

Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika on-line. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

Jakiego rodzaju plików „cookie” używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Sesyjne pliki cookie

Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

Pliki cookie służące do analiz

Pliki cookie pozwalające zbierają dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu.

Usuwanie plików „cookies”

Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można uzyskać, korzystając z poniższych linków.

Internet Explorer
Firefox
Google Chrome
Safari

 

Klauzula informacyjna RODO

 

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”) informujemy, że:

I Administrator

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SLAG Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Ciepłowniczej 54, 31-574 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000034235, NIP: 6782558511, REGON: 351235560 (dalej jako „Administrator”).
 2. W związku z ochroną danych osobowych i realizowaniem Państwa praw związanych z ich przetwarzaniem z Administratorem można się kontaktować w następujący sposób:
 • poprzez e-mail: rodo@slagrecycling.com.pl,
 • telefonicznie pod numerem: +48 12 642 14 35,
 • listownie na adres: SLAG Recycling Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 54, 31-574 Kraków.

II Dane osobowe objęte przetwarzaniem

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe niezbędne do zawarcia i realizacji łączącego Państwa z Administratorem stosunku umownego.

III Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach i na następujących podstawach:

 1. przygotowanie i złożenie oferty przez Administratora, prowadzenie negocjacji, zawarcie oraz realizacja umowy zawartej między Państwem a Administratorem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy),
 2. obsługa procesu składanych reklamacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego),
 3. kontaktowanie się z Państwem w celu badania poziomu satysfakcji wśród klientów Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci budowania pozytywnego wizerunku firmy oraz promowania własnych usług i produktów),
 4. dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należności (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci zabezpieczenia i realizacji przysługujących Administratorowi roszczeń),
 5. wykonywanie zadań przez Administratora związanych ze wzajemnymi rozliczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy),
 6. marketing bezpośredni produktów i usług Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes w postaci promowania towarów i usług oferowanych przez Administratora),
 7. wykonywanie obowiązków rachunkowych, obowiązków podatkowo-składkowych, przepisów o zamówieniach publicznych, obowiązków archiwizacji danych i innych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych).

IV Odbiorcy danych osobowych

W związku z realizacją celów przetwarzania, o których mowa powyżej, Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe:

 1. podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, m.in. urzędom skarbowym, sądom i in.,
 2. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z realizacją umowy łączącej Państwa z Administratorem, m.in.: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, podmiotom świadczącym usługi księgowe, audytorskie, rachunkowe i prawne,
 3. bankom i instytucjom finansowym,
 4. podmiotom realizującym usługi sprzedażowo-marketingowe.

V Obszar przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI Okres retencji danych osobowych

Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do wykonywania zawartej umowy, a jeżeli umowa nie zostanie zawarta, przez okres ważności oferty złożonej przez którąkolwiek ze stron, a po ich wygaśnięciu także w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń Administratora lub obrony przed roszczeniami innych osób. Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

VII Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

 1. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a w przypadkach określonych we właściwych przepisach także prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W celu realizacji powyższych praw, mogą Państwo skontaktować się z Administratorem na adres e-mail: rodo@slagrecycling.com.pl.
 2. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest niezgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do zawarcia i wykonania umowy z Administratorem.

VIII Informacje dodatkowe

 1. Administrator nie podejmuje decyzji i nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, w tym przy użyciu profilowania.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmieniania, modyfikacji, uzupełniania lub usuwania treści z niniejszej Polityki Prywatności w terminie i w zakresie będącym przedmiotem swobodnego uznania Administratora, w szczególności w przypadku powstania nowych praw i obowiązków. Aktualizowane wersje niniejszej informacji będą udostępniane na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://slagrecycling.com.pl/polityka-prywatnosci/. Zmiany zostaną zakomunikowane zgodnie z właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.