Mieszanka popiołowo-żużlowa

Mieszanka popiołowo-żużlowa to uboczny produkt spalania z węgla kamiennego o szarej barwie. Cechuje ją niska gęstość nasypowa (po zagęszczeniu ok. 1,2 Mg/m3) dzięki temu jest doskonałym materiałem do budowy nasypów ze względu na duże oszczędności w stosunku do kruszyw naturalnych (o ok. 25-30%).

Mieszanka posiada Aprobatę Techniczną IBDIM Nr AT/2006-03-2109 wydanie II oraz Atest Higieniczny PZH. Przeprowadzone badania w Laboratorium GDDKiA, IBDiM i UR wykazały, że mieszanka popiołowo – żużlowa Slag Recycling spełnia wymagania normy PN-S 02205:1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

popiol

Zalety

 • UPS jest materiałem lekkim, drobno uziarnionym (wielkość ziaren popiołu nie przekracza 0,5 mm a żużla ok. 20 mm)
 • Gęstość objętościowa (właściwa) wynosi około 2,2 g/cm3.
 • Gęstości nasypowe:
 • w stanie luźnym – 0,650 Mg/m3,
 • po zagęszczeniu – 1,215 Mg/m3.
 • Naturalne stężenie pierwiastków promieniotwórczych: f2 = 106,1 Bq/kg, przy dopuszczalnym stężeniu < 200 Bq/kg.

Zastosowanie

 • Bez dodatków stabilizacyjnych do wznoszenia dolnych warstw nasypów poniżej głębokości przemarzania pod warunkiem izolowania ich od wody lub stosowania w miejscach suchych,
 • Na górne warstwy nasypów w strefie przemarzania oraz górne części ulepszonego podłoża lub na podbudowę zasadniczą z dodatkiem cementu lub wapna do 6 %,
 • Na podbudowy drogowe dla dróg o ruchu lekkim i na górne warstwy ulepszonego podłoża z dodatkiem wapna do 3 %,
 • Jako zasypka do konstrukcji oporowych i nasypów wykonywanych w technologii gruntu zbrojonego w połączeniu z np. geowłókninami,
 • Jako dodatki ulepszające do sporządzania mieszanek popiołowo – gruntowych.